Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

VOD Jetřichovec hospodaří na 2170 hektarech zemědělské půdy, které si váží jako svého základního výrobního prostředku.

Z celkové výměry orná půda zaujímá 1840 hektarů a zbývající část jsou louky, na kterých se obdělávají travní porosty. Obhospodařovaná půda se nachází v oblasti od 540 do 610 metrů nad mořem.

Rostlinná výroba zajišťuje především krmiva pro živočišnou výrobu. Tržními plodinami jsou pšenice, ječmen, řepka olejná a brambory. Zbývající rostlinná produkce a odpady ze silážních žlabů se spotřebávají v bioplynové stanici.